MEDIATION

“Als onafhankelijk mediator breng ik een vastgelopen overleg opnieuw op gang”.

Over zakelijke mediation

Wat is mediation?

Mediation is een beproefde manier om (dreigende) conflicten op te lossen onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige gespreksbegeleider. De betrokkenen bij de mediation houden zelf zeggenschap over de kwestie, voelen zich serieus genomen en er wordt niet voor of over hen beslist. 

Als neutrale mediator begeleid ik op effectieve wijze het mediationproces. Ik neem de regie en borg een goede balans tussen de emotionele impact van het conflict en de praktische, zakelijke kant van de kwestieHet doel is overeenstemming bereiken over een – door alle betrokken partijen – duurzaam gedragen oplossing. De gemaakte afspraken worden vastgelegd, indien gewenst door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Lees in deze folder van de Mediationfederatie Nederland (MfN) over meerdere voordelen die mediation biedt in diverse zakelijke omstandigheden en werkgerelateerde situaties. Bijvoorbeeld het beëindigen van een samenwerking of juist het verbeteren hiervan.

Mijn rol als mediator

Voor mij is een mediation geslaagd als de betrokkenen in een vertrouwde omgeving voor een lastige en soms pijnlijke kwestie, gezamenlijk een duurzame oplossing vinden.

Wat ik onder andere doe:

 • Analyseren hoe de situatie of het conflict is ontstaan
 • De kern van de ontstane situatie of het conflict benoemen
 • De belangen en behoeftes die er spelen in kaart brengen
 • Onderzoeken en benoemen van een gemeenschappelijk doel
 • Inventariseren van de oplossingsrichtingen en de onderhandelingsruimte
 • Het resultaat concretiseren en vastleggen

Het gaat mij daarbij om de zakelijke én de persoonlijke kant. Dat betekent in alle opzichten balans in het gesprek. Het uiteindelijke doel is om voor alle betrokkenen weer ruimte te bieden voor nieuwe inzichten.

“Een open, respectvolle dialoog met focus op een voor alle betrokkenen duurzame oplossing”

Vanuit mijn jarenlange ervaring in zakelijke geschilbemiddeling, begeleid ik de betrokkenen om inzicht te kunnen krijgen in zowel de eigen belangen als die van de ander(en). 

Mijn doel is om het mediationproces op een effectieve én efficiënte manier te laten verlopen. Hierdoor kunnen de betrokken partijen snel resultaat halen. Geen onnodig lange processen maar een doelgerichte mediation.

Mijn specialisaties

Sinds 2012 ben ik werkzaam als erkend (legal) MfN-registermediator en vanaf 2014 gespecialiseerd in kwesties tussen zakenpartners en binnen (familie)relaties. Vanwege mijn expertise en officiële registratie ben ik ook voor de rechtbank werkzaam. Als mediator en gespreksbegeleider heb ik ruime kennis opgedaan bij verscheidene organisaties door het hele land met een grote diversiteit in leeftijd, beroep en achtergrond. 

Bij mediation of gespreksbegeleiding met een zakelijk karakter, kun je denken aan begeleiding bij kwesties op de volgende gebieden:

 • Arbeidsrelaties
 • Binnen én tussen organisaties
 • Binnen de overheid en tussen overheid en burger(s)
 • Zorgsector
 • Onderwijs
 • Zakelijke dienstverlening
 • Groepsmediations
 • Technische sector, ICT, transport & logistiek
 • VvE’s en buren in het algemeen
 • Woningbouwcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Creatieve sector
 • Verstoorde familieverhoudingen
 • Kwesties rondom nalatenschappen
 • Interculturele kwesties
 • Divers midden- en kleinbedrijf (mkb)

Gespreksbegeleiding

Wat is gespreksbegeleiding?

Gespreksbegeleiding kan uitkomst bieden wanneer het nog niet direct nodig of gewenst is om een formeel mediationtraject in te gaan. Gespreksbegeleiding wordt vaak ingezet om een escalatie van problemen of conflicten te voorkomen. Het doel is om onder mijn begeleiding in een vertrouwde omgeving impasses te doorbreken, de pijnpunten of verwachtingen uit te spreken en gezamenlijk een richting voor de toekomst te bepalen.

Bij gespreksbegeleiding wordt geen uitgebreide mediationovereenkomst opgesteld, maar wel een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat het helder is wat je van de begeleiding mag verwachten.

Tijdens het intakegesprek bespreek ik het traject en worden de afspraken over onder andere de vertrouwelijkheid vastgelegd. Ik begeleid de betrokken partijen bij het (weer) op gang brengen van de vastgelopen gesprekken. Hierdoor ontstaat ruimte om met elkaar tot afspraken te komen die leiden tot een goede uitkomst of beëindiging van de samenwerking tussen collega’s, compagnons en samenwerkingsrelaties anderszins.

Mijn rol als gespeksbegeleider

In de rol van bemiddelende gespreksbegeleider staat mij een vrijere rol in het proces toe dan die van mediator. Doordat gespreksbegeleiding een informeler karakter heeft  ontstaat er voor mij meer ruimte om inhoudelijk creatief en flexibel te begeleiden bij het vinden van een gezamenlijk gedragen uitkomst. Als gespreksbegeleider kan ik indien gewenst ook advies geven. Het is mijn werkstijl om in een open, respectvolle dialoog een resultaat tot stand te brengen, waarbij een duurzame oplossing voor de betrokkenen ontstaat.  Er worden afspraken gemaakt voor een evenwichtige en fijne samenwerking of juist een gepaste beëindiging van de samenwerking. 

Mediation

Mediations duren gemiddeld drie tot vijf gesprekken van elk twee uur. De totale tijdsduur is zeer afhankelijk van de situatie. Allereerst vindt er een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek plaats. Hierna volgen de intakegesprekken (afzonderlijk) en de gezamenlijke vervolggesprekken.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd door de mediationovereenkomst, zie ook het MfN-mediationreglement en MfN Gedragsregels.

Mijn uurtarief voor mediation is € 185,- exclusief BTW. Indien de mediation drie of meer partijen omvat, dan wordt groepsmediation ingezet. Mijn uurtarief voor groepsmediation is € 225,- exclusief BTW. 

Gespreksbegeleiding

De totale tijdsduur is zeer afhankelijk van de gegeven situatie. Gemiddeld zijn er twee tot vier gesprekken nodig voor het gewenste resultaat. Allereerst vindt een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek plaats. Hierna volgen de aparte intakegesprekken plaats en daarna de gezamenlijke vervolggesprekken. Voor gespreksbegeleiding is het uurtarief € 150,- per uur exclusief BTW. 

Bijkomende kosten

Voor alle prijsopgaven geldt dat deze mogelijk worden vermeerderd met reiskosten, voorbereidingswerkzaamheden of andere bijkomende werkzaamheden van directe of indirecte aard. Deze additionele kosten zullen vooraf worden opgenomen in de opdrachtbevestiging of mediationovereenkomst.

Raad voor Rechtsbijstand& verzekering

In sommige gevallen is het mogelijk in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde mediation of rechtshulp. De Raad voor Rechtsbijstand of je eigen verzekeraar kan hierover nadere informatie en advies geven.