PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van SBB Praktijk gevestigd in Amsterdam. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de (potentiële) partijen, cliënten en andere personen die de website bezoeken of contact met SBB Praktijk hebben. 

Deelnemende partijen, cliënten of deelnemers worden hierna afzonderlijk en tezamen aangeduid met ‘partijen’ met wie SBB Praktijk een (overeenkomst van) opdracht aangaat. De opdrachtgever is de persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan SBB Praktijk.

SBB Praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) naleven. Alle aan SBB Praktijk verstrekte gegevens zullen worden gebruikt in het kader van de aan ons verleende of nog te verlenen opdracht en zijn toegankelijk voor de dossierverantwoordelijke, diens assistent(en)/secretaresse(s) en de waarnemer van de dossierverantwoordelijke. In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe SBB Praktijk omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop SBB Praktijk omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de AVG of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 0621830323 of per e-mail: info@SBBpraktijk.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door SBB Praktijk?

Dossiers

Indien u een opdracht aan SBB Praktijk verstrekt, verwerkt zij de persoonsgegevens die u en eventuele andere partij(en) in de mediation, coaching of training aan SBB Praktijk verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation, coaching of training kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. 

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die SBB Praktijk verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. 

Contact

Indien u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon verwerkt SBB Praktijk de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag SBB Praktijk uw persoonsgegevens verwerkt?

Dossiers

SBB Praktijk gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt om de mediation, coaching of training goed te kunnen begeleiden. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediation- of coachingsovereenkomst of andersoortige overeenkomst van opdracht te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van SBB Praktijk omdat zij de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. 

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. SBB Praktijk mag dan geen gegevens meer van u verwerken. SBB Praktijk kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het traject dan onmiddellijk moeten afsluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruikt SBB Praktijk om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met SBB Praktijk sluit uit te voeren. 

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang SBB Praktijk uw persoonsgegevens bewaart?

Dossier

SBB Praktijk bewaart de dossiers en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende een termijn van zeven jaar nadat het dossier is gesloten, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaart SBB Praktijk een dossier langer dan zeven jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien SBB Praktijk van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

SBB Praktijk bewaart de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. 

SBB Praktijk bewaart overige contactgegevens gedurende een jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek indient om deze te verwijderen.

Met wie SBB Praktijk uw gegevens deelt? 

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier, waartoe alleen SBB Praktijk toegang heeft. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan SBB Praktijk heeft verstrekt, verwerkt in de financiële administratie. Met deze partij heeft de mediator een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten. 

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation van SBB Praktijk, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

SBB Praktijk verstrekt uw gegevens verder niet aan derden, tenzij zij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. 

Hoe uw gegevens worden beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. De ICT-apparatuur waarmee SBB Praktijk werkt, is vergrendeld met een wachtwoord.

Wat uw rechten zijn?

U heeft de volgende rechten:

  1.    Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan. 
  2.    Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3.    Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of –in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de    verwerking van uw persoonsgegevens.
  4.    In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  5.    Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de AVG. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met SBB Praktijk op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Akkoordverklaring 

Met het verlenen van de opdracht aan SBB Praktijk verklaart u kennis genomen te hebben van dit privacyverklaring en daarmee akkoord te zijn.

Download de privacyverklaring (pdf)