ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden SBB Praktijk

 1. SBB Praktijk is een eenmanszaak, gevestigd in Amsterdam. De activiteiten bestaan uit mediation, coaching en training. Deelnemende partijen, cliënten of deelnemers worden hierna afzonderlijk en tezamen aangeduid met ‘partijen’ met wie SBB Praktijk een (overeenkomst van) opdracht aangaat. De afgenomen dienst betreft alle verrichte werkzaamheden door SBB Praktijk ten behoeve van partijen in het kader van een (overeenkomst van) opdracht. De opdrachtgever of opdrachtgevers worden hierna afzonderlijk en tezamen aangeduid met ‘opdrachtgever’ en is de persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan SBB Praktijk.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan SBB Praktijk worden verstrekt. Opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend door SBB Praktijk als opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. SBB Praktijk verplicht zich de aan haar toevertrouwde informatie uit een opdracht als strikt vertrouwelijk te behandelen en de informatie niet aan derden te verstrekken, tenzij met nadrukkelijke toestemming van opdrachtgever(s) of partijen.
 1. Op alle door SBB Praktijk uitgevoerde mediations zijn de MfN-reglementen, gedragsregels, klachtenregeling en tuchtrecht van toepassing (www.mfnregister.nl). Ingeval van een klacht zullen we proberen dit geschil op te lossen met behulp van mediation alvorens een partij in rechte te betrekken. De kosten voor de mediation worden tussen partijen gedeeld.
 1. Ingeplande gesprekken, trainingen of andere bijeenkomsten onder leiding van SBB Praktijk die korter dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd worden in rekening gebrachtBij afzegging door partij(en) minder dan 48 uur voor aanvang van de bespreking of het niet verschijnen op een afspraak, is aan SBB Praktijk het honorarium verschuldigd over de gereserveerde tijd, welke kosten ten laste komen van de afzeggende partij(en), tenzij anders wordt overeengekomen. SBB Praktijk is bevoegd een bespreking of training te annuleren, wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden. De reeds betaalde gelden worden dan uiteraard geheel gerestitueerd binnen een termijn van 21 dagen op het moment van annulering.
 1. Indien een mediation of gespreksbegeleiding wordt aangegaan met meer dan twee partijen, dan is sprake van groepsmediation of groepsbegeleiding, waarvoor het uurtarief € 225,- per uur exclusief BTW bedraagt. Een transitie naar groepsmediation of groepsbegeleiding kan zich ook op een later stadium in het traject voordoen.
 1. Partij(en) dragen ieder voor zich de aan de eigen zijde gevallen kosten, waaronder die van de door hen ingeschakelde advocaten en/of adviseurs, ook voor zover het betreft diens kosten ter zake deelname aan de mediation of gespreksbegeleiding. Voorts komen voor rekening van de partijen danwel opdrachtgever(s) alle overige directe en indirecte bijkomende kosten van de werkzaamheden (verschotten), waaronder eventuele huur van externe spreekruimtes, catering, dataverkeer en reiskosten. Laatstgenoemde uitsluitend in tijd tegen 50% van het overeengekomen uurtarief, een en ander vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Indien een afspraak wordt ingepland in de avonduren, dan komt er een extra toeslag van €15,- per uur boven op het reguliere tarief.
 1. De kosten van de mediation, (team)coaching, training of gespreksbegeleiding bestaan uit het overeengekomen honorarium en overige kosten en dienen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan door middel van overmaking zoals aangegeven door SBB Praktijk op voormelde factuur. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn uitblijft, volgt een herinnering. Als na deze herinnering betaling binnen (nieuw) genoemde termijn uitblijft en SBB Praktijk tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, komen deze incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De door de opdrachtgever aan SBB Praktijk verschuldigde bedragen worden door middel van een voorschotdeclaratie, eventueel een tussentijdse declaratie en bij de afwikkeling van de opdracht aan de opdrachtgever gedeclareerd. Het honorarium voor de werkzaamheden wordt vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Onder die werkzaamheden vallen: voorbereidende werkzaamheden; (telefonische) besprekingen; voorbereiding en verslaglegging; correspondentie; opstellen van akten van (mediation)overeenkomst en vaststellingovereenkomst. Indien het traject stopt na de voorgesprekken danwel intakegesprekken, dan worden wel kosten voor de verrichtte werkzaamheden verrekend.
 1. Iedere aansprakelijkheid van SBB Praktijk, uit welken hoofde of terzake waarvan dan ook, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald. Desgevraagd zal SBB Praktijk inlichtingen verstrekken over de (dekking onder de) door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval SBB Praktijk aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. 
 1. Alle met de opdrachten gevormde dossiers zullen door SBB Praktijk gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze dossiers zullen worden vernietigd. 
 1. Op de met SBB Praktijk overeengekomen opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie met SBB Praktijk, kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd

Akkoordverklaring: met het verlenen van de opdracht aan SBB Praktijk verklaart u kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden van SBB Praktijk en daarmee akkoord te zijn.